+48 71 307 22 49

Silesian Catalysts

Microsoft Partner

Zaawansowana platforma do analizy danych procesowych z instalacji produkcyjnych. Nowe rozwiązanie łączy w sobie bogatą wiedzą inżynierską ekspertów firmy, z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu analizy BIG DATA.

Advanced Process Analytics Suite

Kompletne rozwiązanie klasy Przemysł 4.0

Advanced Process Analytics Suite to zaawansowana platforma do analizy danych procesowych z instalacji produkcyjnych. Nowe rozwiązanie łączy w sobie bogatą wiedzą inżynierską ekspertów firmy, z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu analizy BIG DATA. Advanced Process Analytics Suite pozwala na diagnostykę procesu technologicznego w czasie rzeczywistym:

 • Zapewnia predykcyjną diagnostykę aparatury procesowej.
 • Dzięki inteligentnym sensorom wirtualnym analizuje wiarygodność danych z systemów APK.
 • Pozwala na zaawansowaną analizę w kierunku ustalenia przyczyn anomalii procesowych.

 

Advanced Process Analytics Suite

Analiza behawioralna systemów przemysłowych

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii ułatwiają gromadzenie ogromnych ilości danych procesowych oraz ich przechowywanie. Jednak często przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni potencjału ukrytego w posiadanych zbiorach danych.

Analiza danych procesowych zwykle sprowadza się do śledzenia trendu i odchyleń każdego parametru procesowego indywidualnie. Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej często ulegają chwilowym odchyłkom dlatego operatorzy narażeni są na dużą ilość pojedynczych alarmów procesowych.

Może to doprowadzić do uodporniania się obsługi instalacji na sygnały alarmowe, co w rezultacie skutkuje niebezpiecznymi incydentami procesowymi.

Analiza behawioralna pozwala w sposób fundamentalny zmienić podejście do oceny aktualnego stanu procesu przemysłowego.

Inteligentny system oceny bieżącej sytuacji procesowej opiera się na sumie wpływu wszystkich mierzonych parametrów na stan procesu. Na etapie wdrażania analizy behawioralnej system uczony jest wzorców prawidłowej trajektorii procesu. W trakcie eksploatacji możliwe jest ciągłe doskonalenie systemu w oparciu o nowe dane procesowe. W rezultacie system analizuje na bieżąco sytuację procesową i wykrywa wszelkie odstępstwa od stanu typowego. System może również analizować decyzje operatorów.

Korzyści:

 • poprawa powtarzalności prowadzonych procesów,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa procesowego,
 • racjonalizacja ilości alarmów procesowych,
 • raportowanie jedynie istotnych alarmów przez systemy SCADA,
 • poprawa jakości pracy operatorów.

 

Advanced Process Analytics Suite

Predykcyjna diagnostyka systemów pomiarowych

Predykcyjne utrzymanie ruchu to strategia zakładająca optymalne użytkowanie maszyn i urządzeń poprzez minimalizację ryzyka wystąpienia awarii oraz optymalne planowanie prac utrzymania ruchu .

Nowoczesna strategia utrzymania ruchu wykorzystuje analizy ryzyk technicznych (Risk-Based Inspection RBI). Dzięki metodyce RBI możliwe jest skrócenie postojów inspekcyjnych oraz wydłużenie okresów międzyinspekcyjnych.

Predykcyjna diagnostyka aparatury procesowej analizuje w czasie rzeczywistym stan techniczny maszyn i urządzeń w kierunku prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

System uczony jest wzorców zbliżającej się awarii urządzenia na podstawie danych historycznych. Analiza parametrów procesowych w czasie rzeczywistym pozwala na ciągłe szacowanie ryzyka zbliżającej się awarii urządzeń, a także pozwala klasyfikować typ awarii.

Korzyści:

 • wydłużenie okresów międzyinspekcyjnych,
 • obniżenie kosztów inspekcji,
 • poprawa zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii
 • poprawa zarządzania służbami utrzymania ruchu,
 • poprawa bezpieczeństwa procesowego.

Advanced Process Analytics Suite

Inteligentne sensory wirtualne

Aparatura kontrolno-pomiarowa jest krytycznym obszarem każdej instalacji przemysłowej. Od poprawności jej pracy zależy bezpieczeństwo prowadzonego procesu.

Wdrożenie technologii Inteligentnych Sensorów Wirtualnych pozwala wykrywać nieprawidłowości we wskazaniach nadzorowanych czujników pomiarowych.

Zasada pracy wirtualnego sensora oparta jest na predykcyjnym modelowaniu prawidłowej wartości pomiaru, na podstawie analizy wskazań innych parametrów procesu. Dodatkowo, prowadzona jest analiza szeregów czasowych dla wartości prognozowanej wirtualnym sensorem, w odniesieniu do wartości mierzonej czujnikiem. Pozwala to wykryć niewielki anomalie, które skumulowane w czasie mogą doprowadzić do poważnego incydentu procesowego.

Inteligentne sensory wirtualne mogą być również wykorzystane do prognozowania wartości parametru procesowego, który z przyczyn technicznych nie może być monitorowany. Przykładem mogą być niektóre parametry jakościowe produktu, niemożliwe do zmierzenia w czasie rzeczywistym z powodu niedostępności odpowiedniej techniki pomiarowej.

Korzyści:

 • poprawa bezpieczeństwa procesu technologicznego,
 • poprawa jakości produktów i zarządzania procesem technologicznym poprzez monitorowania parametrów niemierzalnych klasycznymi technikami,
 • wykrywanie ataków cybernetycznych polegających na fałszowaniu wskazań czujników pomiarowych.

Advanced Process Analytics Suite

Analiza anomalii procesowych

Jednym z podstawowych zadań inżynierów bezpieczeństwa procesowego jest ustalanie przyczyn awarii i doskonalenie procesu technologicznego w celu ich wyeliminowania.

W ramach badania przyczyn awarii analizowane są zapisy pracy instalacji, rejestr podejmowanych decyzji eksploatacyjnych, badania fizykochemiczne elementów aparatury procesowej oraz próbek surowców i produktów.

Poziom skomplikowania współczesnych instalacji procesowych powoduje, że należy poddać analizie duże zbiory danych opisujących przebieg i przyczyny incydentu procesowego.

Advanced Process Analytics Suite znacząco usprawnia proces analizy danych, pozwala na szybkie wychwycenie kluczowych parametrów powiązanych z wystąpieniem badanego incydentu.

Do analizy danych wykorzystywane są algorytmy, które w sposób automatyczny analizują cały dostępny zbiór danych procesowych. Po zdefiniowaniu wzorca awarii prowadzona jest analiza istotności parametrów procesowych na wystąpienie awarii. Wynikiem pracy systemu jest mapa parametrów, korelujących z przyczynami awarii wraz ze wskazaniem siły korelacji. To znakomite narzędzie wspomagające wykrycie rzeczywistej przyczyny awarii

 Korzyści:

 • automatyzacja procesu analizy danych procesowych,
 • automatyczne wykrywanie prawdopodobnych przyczyn wystąpienia awarii,
 • automatyczne wykrywanie nieoczywistych czynników mających wpływ na przebieg awarii,
 • skrócenie czasu analizy,
 • ograniczenie kosztów ustalania przyczyn awarii.

Advanced Process Analytics Suite – charakterystyka techniczna

1. Kompatybilność z dowolnym systemem SCADA jako źródłem danych procesowych.
2. Możliwość bezinwazyjnego opomiarowania procesu z wykorzystaniem IoT.
3. Algorytmy uczenia maszynowego Silesian Catalysts.
4. Predefiniowane, konfigurowalne pulpity wizualizacji danych Microsoft Power BI.
5. Tworzenie zaawansowanych raportów w Microsoft Power BI.
6. Raportowanie wyników analizy do systemu SCADA.
7. Najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa potwierdzony niezależnymi audytami.
8. Pełna skalowalność dzięki zastosowaniu Microsoft Azure.

SYSTEMY
PREDYKCYJNE

Budowa i wdrożenie predykcyjnego systemu zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

USŁUGI
DORADCZE

Kompleksowe wsparcie w procesie budowy strategii utrzymania ciągłości biznesu zgodnie z normą.

ANALIZY
CHEMICZNE

Analizowanie chemiczne osadów w instalacjach przemysłowych. Opieka predykcyjna instalacji.

MODELOWANIE
PROCESÓW

Modelowanie przemysłowych procesów eksploatacyjnych za pomocą eksperymentów w skali laboratoryjnej.